Regulamin Konkursu „Bukiet jesienny”

Opublikowano: czwartek, 21 październik 2021

Regulamin Konkursu „Bukiet jesienny”
Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski, opiekunowie
Cele:
• pobudzenie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci, inspirowanej pięknem jesiennej przyrody;
• rozbudzanie wrażliwości plastycznej;
• rozwijanie kreatywności;
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
• stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.
2. Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– Klasy 0-3 oraz klasy 4-8
3. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – jesiennego bukietu, w formie przestrzennej, z wykorzystaniem darów natury: żołędzi, kasztanów, liści itp.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
6. Praca musi być zabezpieczona przed zniszczeniem i pognieceniem.
8. Prace należy przynieść do szkoły i poinformować o chęci udziału w Konkursie opiekunów SU (P. Makuch i P. Gal) – do dnia 22 października.
9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem Konkursu, oryginalność, estetyka wykonania.
10. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi w dniu 22 października.
11. Na zwycięzców Konkursu czekają nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski.