Nadanie imienia szkole

Opublikowano: środa, 20 listopad 2013

W naszej Szkole podjęto działania zmierzające do nadania imienia szkole, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związanie z procedurami oraz wzór formularza wniosku nadania imienia szkole.

Nadanie imienia szkole regulują przepisy(…) zawarte w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz.624, zmiany: Dz. U. Z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustawodawca wprawdzie nie wskazuje samej procedury zgłaszania wniosku o nadanie imienia szkole, ale przyjmuje, że ma to być wspólny wniosek trzech organów szkoły. 

W związku z tym ma to być jasno wyrażona wola każdego z tych organów co do nadania szkole określonego imienia.  Przy czym nie chodzi tutaj o nadanie jakiegokolwiek imienia, ale imienia zgłoszonego na wspólny wniosek wskazanych organów. W przypadku zespołu szkół powinien to być wspólny wniosek rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład zespołu. Szkoły w zespole mogą nosić imię tego samego patrona lub każdej może patronować inna osoba. Nadanie imienia szkole to szczególne wydarzenie w jej życiu.  Wybór patrona powinien być świadomy, przemyślany i akceptowany przez całą społeczność szkolną. Dlatego tak ważna wydaje się wspólna dyskusja na temat wartości i norm wiążących się z patronatem, a następnie pytanie o działania wychowawcze, które będzie można realizować w oparciu o dokonany wybór.  Te właśnie działania, podejmowane przed i po wielkich uroczystościach nadania imienia, są najważniejsze.  One stanowią istotę wyboru patrona.  Od momentu podjęcia decyzji o nadaniu imienia, szkoła żyje normami, postawami i zasadami reprezentowanymi przez wybranego patrona.

Nadanie imienia szkole czy przekazanie sztandaru to szczególny dzień w życiu każdej szkoły, powinien on na długo zachować się w pamięci wszystkich uczestników, a jednocześnie spełniać funkcję kształcącą i wychowawczą.

Wzór formularza wniosku nadania imienia szkole – pdf.

Wzór formularza wniosku nadania imienia szkole – doc.

 

Bibliografia:

- Ustawa o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.  Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz.624; zmiany: Dz. U. Z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222);

- Antoni Grochal, Ceremoniał szkolny – uwagi, spostrzeżenia i propozycje dla szkół.