Nabór do zerówki i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Opublikowano: wtorek, 05 styczeń 2021

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie prowadzi nabór dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) i klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca marca, w celu przyjęcia kandydata do zerówki i pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz właściwego zaplanowania organizacji pracy szkoły w przyszłym roku szkolnym.

 Załączniki do pobrania:

Wniosek dla kandydata do oddziału przedszkolnego (doc)

Wniosek kandydata do oddziału przedszkolnego (pdf)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (doc)

Wniosek kandydata do klasy 1 Szkoły Podstawowej (pdf)


ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.2.2021

Wójta Gminy Goszczyn z dnia 04 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Informację o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz udostępnienie na stronach internetowych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OR.0050.2.2021 

Wójta Gminy Goszczyn z dnia 04 stycznia 2021 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021r.

od godz. 8.00

do 31 marca 2021r.

do godz. 15.00

od 1 czerwca 2021r.

od godz. 8.00

do 16 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 6 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

do 18 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

21 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2021r.

od godz. 8.00

do 22 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

od 22 czerwca 2021r.               od godz. 8.00                             do 28 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

29 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OR.0050.2.2021

Wójta Gminy Goszczyn z dnia 04 stycznia 2021r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goszczyn

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021r.

od godz. 8.00

do 31 marca 2021r.

do godz. 15.00

od 1 czerwca 2021r.

od godz. 8.00

do 16 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

do 6 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

do 18 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

21 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2021r.

od godz. 8.00

do 22 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

od 22 czerwca 2021r. od godz. 8.00                   do 28 czerwca 2021r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2021r.

do godz. 15.00

29 czerwca 2021r.

do godz. 15.00